Privacyverklaring


Laatste update privacyverklaring: 20.03.2019

Bij Voeders Lannoo-Lannoo Martens, hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als klant, leverancier en bezoeker van deze website te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Voeders Lannoo-Martens BV (hierna ‘Lannoo’ genoemd) met ondernemingsnummer BTW BE 0461.284.884 met maatschappelijke zetel te Eugeen Meeusstraat 6 - 2170 Merksem, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van klanten en leveranciers van Lannoo en de bezoekers van deze website.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe de verwerkingverantwoordelijke behoort, werd een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt deze persoon contacteren via privacy@lannoo-martens.com.

2. Welke gegevens verzamelen we van u als klant?

Welke gegevens?

Vooreerst kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: naam, adres, leveradressen, BTW-nummer, ondernemingsnummer, GSM- en/of telefoonnummer, faxnummer, taal, beroep, branche, sanitelnummer, bankrekeningnummer, bedrijfstak, aankoopgegevens (aangekochte producten, prijs, hoeveelheden, moment aankoop), bedrijfsgegevens (aantal dieren, soort dieren,...). Van de contactpersonen bij ondernemingen kunnen we de naam, e-mailadres, functie, telefoonnummer en emailadres verzamelen.

Deze gegevens hebben we verkregen:

 • Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;
 • Via openbare info uit bijvoorbeeld het KBO, Trendstop en Graydon en de inlichtingendienst 1207;
 • Via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Lannoo behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op www.arvesta.eu

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw klantgegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer:

 1. Het houden van een klantenadministratie;
 2. Het opmaken en versturen van facturen en het corresponderen over facturen;
 3. Het verwerken van bestellingen, leveren van producten en daarover communiceren;
 4. Debiteurenopvolging;
 5. Aan wettelijke verplichtingen voldoen: wij verzamelen het sanitelnummer om te voldoen aan de wettelijke traceringsplicht in het kader van voedselveiligheid;
 6. Om u elektronisch en/of per post te informeren over onze producten en evenementen, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we u veel gerichtere en meer nuttige informatie bezorgen. U zal alleen elektronische commerciële communicaties ontvangen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven;
 7. Uw gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren.

De eerste vier verwerkingen doen wij ter uitvoering van onze overeenkomst met u. De vijfde verwerking doen wij omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De twee laatste verwerkingen doen wij op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

3. Welke gegevens verzamelen we van u als leverancier?

Welke gegevens?

We kunnen de volgende gegevens verzamelen: Naam, adres, BTW-nummer, GSM-nummer, telefoonnummer, faxnummer, sanitelnummer, bedrijfstype, bankrekeningnummer, taal, website leverancier. Van de contactpersonen bij ondernemingen kunnen we de naam, e-mailadres, functie, telefoonnummer en emailadres verzamelen.

Deze gegevens hebben we mondeling, telefonisch of via e-mail van u verkregen, via gegevens op de facturen, via onze vertegenwoordigers die met u contact hebben gehad of via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Lannoo behoort.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen. Concreet gebruiken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het houden van een leveranciersadministratie;
 2. Ontvangen, verwerken en betalen van inkomende facturen en daarover communiceren;
 3. Plaatsen van bestellingen en het communiceren over leveringen;
 4. Aan wettelijke verplichtingen voldoen: wij verzamelen het sanitelnummer om te voldoen aan de wettelijke traceringsplicht in het kader van voedselveiligheid.

De eerste drie verwerkingen doen wij ter uitvoering van onze overeenkomst en de vierde ter naleving van wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

4. Welke gegevens verzamelen we via onze website?

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.

Contact- en informatieformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier of informatieformulier. Als u dit doet, verzamelen we uw naam, telefoonnummer en/of GSM/nummer, uw e-mailadres en uiteraard de door u gestelde vraag of de door u aangevraagde informatie of stalen.

We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

Nieuwsbrieven

Via de website kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief met informatie over paardenvoeding. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief verzamelen we uw: naam en e-mailadres. Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming.

U kan op elk moment aangeven dat u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Hoe u dat kunt doen kan u lezen onder titel 7.

5.​ Geven we uw gegevens door of verkopen we uw gegevens?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

 • de vennootschappen binnen de groep waartoe Lannoo behoort, zijnde Arvesta. Dit om de klanten- en leveranciersadministratie te centraliseren. Welke vennootschappen dat zijn, kan u lezen op www.arvesta.eu;
 • derden (zoals logistieke partners, datacenters, IT Service Providers, drukkerijen, mailingbureaus, websitebouwer,...). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd;
 • Overheid en overheidsinstellingen: om onder meer te voldoen aan de wettelijke traceringsplicht kunnen wij bepaalde gegevens bezorgen aan overheidsinstellingen zoals het FAVV. Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld.

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.


Als u geen e-mails of persoonlijk aan u geadresseerde post meer wenst te ontvangen met o.a. nieuwsbrieven, productinformatie, nieuws over Lannoo,... dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wilt u geen e-mails meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails. U kan ons zowel voor de uitschrijving op e-mails als op persoonlijk geadresseerde post ook steeds contacteren via onderstaand e-mailadres.


U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@lannoo-martens.com

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

8. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kan u dus niet weigeren bij het bezoeken van de website. Andere cookies gebruiken we voor analytische- en advertentiedoeleinden. Door verder te blijven surfen op de website, geeft u ons toestemming om deze cookies te plaatsen.
Meer informatie