Privacyverklaring

voor klanten en leveranciers van VOEDERS LANNOO-MARTENS BV


Laatste update privacyverklaring: 25.09.2018

Omdat we bij Voeders Lannoo-Martens BV graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

Voeders Lannoo-Martens BV, gevestigd te 2170 Merksem, Eugeen Meeusstraat 6, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contacteren op privacy@lannoo-martens.be.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen volgende gegevens: naam, adres, emailadres, telefoon en/of GSM-nummer, klanof leveranciersnummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, aan- en verkoopgegevens, betalingsinformatie, informatie over uw professionele activiteiten, en indien aanwezig, camerabeelden aan de site van Dumoulin.

Deze gegevens hebben we verkregen van:

  • uzelf, via verkoopsgesprekken, bestelformulieren, contracten, facturen, commerciële acties,
  • van andere vennootschappen uit de groep, waartoe Voeders Lannoo-Martens BV behoort,
  • van derden, zoals de kruispuntbank van ondernemingen en Trendstop,
  • via franchisenemers en handelsagenten, van de groep waartoe Voeders Lannoo-Martens BV behoort, voor zover de wet dit toestaat.

Indien u onze website bezoekt, vragen we u om onze privacyverklaring op de website eveneens aandachtig te lezen.

Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen.

In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u uit te nodigen voor events, te informeren over promoties, voor direct marketing doeleinden, voor het ontvangen van nieuwsbrieven of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen en onze interne werking optimaliseren.


Je zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties.


Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren.

3. Hoe lang houden we deze gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hoger vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

4. Aan wie geven we uw gegevens door?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij gegevens delen met:

  • de vennootschappen binnen de groep waartoe Voeders Lannoo-Martens BV behoort. Om te weten te komen, wie deze vennootschappen zijn, klik hier
  • derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd.
  • franchisenemers en handelsagenten, van de groep waartoe Voeders Lannoo-Martens BV behoort, voor zover de wet dit toelaat.

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Voeders Lannoo-Martens BV onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we o.a. de door uw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

6. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.


Als u geen e-mails of post meer wenst te ontvangen met nieuwsbrieven of productinformatie, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wanneer u dat doet, zal u geen gepersonaliseerde e-mails of postmailingen meer ontvangen van Voeders Lannoo-Martens BV.


U moet uw verzoek per e-mail richten tot privacy@lannoo-martens.be.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.